Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra HaemoMedtec ApS (herefter ”Sælger”) til kunden (herefter ”Køber”). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af købet over for Sælger har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved Sælgers endelige tiltrædelse af købet, medmindre Sælger heri udtrykkeligt skriftligt gengiver de enkelte betingelser, der på- lægges Sælger, og som er andre eller anderledes formulerede end de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte.

2. TILBUD OG ACCEPT
2.1 Kun skriftlige tilbud er gældende for Sælger. Tilbud er gældende i 6 uger, med mindre andet er aftalt. Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen, jfr. dog i øvrigt pkt. 5.2.

3. PRISER
3.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms og afgifter samt levering og ekspeditionsgebyr. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i indkøbspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, fragt, diskonto, told, skatter, afgifter o.l. samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 7.

4. BETALING
4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling erlægges inden 10 dage fra fakturaens udstedelse. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.
4.2 Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er Sælger berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt kræve rykker- og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.
4.3 Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod Sælger, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af Sælger.
4.4 Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med Sælger, er Sælger i tilfælde af Købers forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at Køber stiller fornøden sikkerhed.
4.5 Uanset ovenstående forbeholder Sælger sig ret til, før levering, at afkræve garanti for betaling eller betaling forud for levering.
4.6 Ved køb via webshop med udenlandske betalingskort (f.eks. MasterCard, Visa) foretages en beløbsreservation på købers betalingskort. Reservationen ophæves når beløbet hæves ved ordrens afsendelse. Der henvises i øvrigt til købers aftale med kortudsteder.

5. LEVERING OG LEVERINGSTID
5.1 Medmindre anden leveringsklausul er aftalt, sker levering AB fabrik på den i tilbuddet/ordrebekræftelsen angivne adresse i Danmark i standard emballage i henhold til gældende INCOTERMS 2000 ”ex works”. Forsendelse sker således for Købers risiko og regning.
5.2 Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræftelsen er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordrebekræftelsens afsendelse. Medmindre andet skriftligt aftales, anses en levering for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 1. hverdag før til 1. hverdag efter en i ordrebekræftelsen anført konkret dato, medens levering anses for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 3 hverdage før til 3 hverdage efter en i ordrebekræftelsen angivet leveringsuge. Dette gælder dog ikke, hvis det i ordrebekræftelsen er angivet, at leveringsterminen er fast.
5.3 Køber er ikke berettiget til at udskyde den aftalte leveringstermin uden forudgående aftale med Sælger.
5.4 I tilfælde af forsinkelse skal Køber reklamere straks. Køber kan herefter alene hæve købet, såfremt Sælger ikke har leveret senest 5 hverdage efter skriftligt påkrav til Sælger fra Køber. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.

ALTERNATIVT
5.5 Forsendelsesmåden bestemmes af Køber, og forsendelsen sker i øvrigt for Købers regning.
5.6 Såfremt Køber måtte ønske leverancen særligt beskyttet eller emballeret, leveres en sådan beskyttelse eller emballage alene efter forudgående særskilt aftale med Sælger herom, og Køber faktureres alle omkostninger herved.

5.7 Hvis Køber ikke har bestemt en forsendelsesmåde på tidspunktet for transporten, sørger Sælger for at arrangere sædvanlig forsvarlig transport for Købers regning.
5.8 Når der er truffet aftale om levering hos Køber eller andet af Køber anvist sted, leveres varerne så nært brugsstedet, som lastvognen – efter chaufførens skøn – kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser.
5.9 Udgifter til eventuel ventetid for aflæsning hos Køber eller andet af Køber anvist leveringssted debiteres Køber, ligesom Køber må dække de omkostninger, som følger af, at han ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid.
5.10 Merudgifter i anledning af ikke aftalt dellevering er for Købers regning.

6. EJENDOMSFORBEHOLD
6.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering eventuelle forbundne omkostninger til f.eks. levering og installering er betalt af Køber. Ved betaling med check eller veksel anses betaling ikke som endelig betaling, før fuld indfrielse har fundet sted, og pengeinstituttets eventuelle indsigelsesfrist er udløbet. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen til Køber ved levering, jfr. pkt. 5.1.
6.2 Ved levering af softwareprodukter erhverver køber alene en ikke-eksklusiv brugsret til softwareproduktet. For softwareprodukter finder de særlige licensvilkår for den enkelte softwarepakke anvendelse.

7. FORCE MAJEURE
7.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større varepartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandør, uanset årsagen hertil.
7.2 I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.

8. GARANTI OG MANGLER
8.1 For alle produkter leveret af Sælger garanterer Sælger, gennem sine Leverandører, for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage i 12 måneder regnet fra leveringsdatoen. Garantien er kun gældende, under forudsætning af at produktet er blevet anvendt korrekt i overensstemmelse med de udleverede brugermanualer og almindelig anerkendt praksis. Garantien dækker dog ikke fejl og mangler opstået som følge af almindeligt slid og ælde, forkert eller usædvanlig betjening, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse samt ved forsøg på reparationer, justeringer og ændringer, der ikke er ud- ført af Sælger eller med Sælgers skriftlige samtykke.
8.2 Det påhviler Køber straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det leverede, herunder om mængden er korrekt, og om der er tydelige fejl og mangler. Reklamationer over at det leverede er mangelfuldt eller ikke kontraktmæssigt, som Køber har eller burde have konstateret ved undersøgelse af de leverede varer ved modtagelsen, skal ske skriftligt umiddelbart efter varens modtagelse og under alle omstændigheder senest 8 dage efter modtagelsen. Reklamationer skal klart beskrive, hvori manglen består samt billægges eventuelt billedmateriale.
8.3 Garantien er betinget af, at varen omgående og inden 14 dage efter fejlen er konstateret eller burde have været opdaget, tilsendes Sælger franko, idet krav herom dog senest skal være rejst inden 12 måneder fra leveringsdatoen.
8.4 Mangler, der burde have været opdaget i forbindelse med Købers undersøgelsespligt, kan ikke påberåbes efter udløbet af overstående frister.
8.5 Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, varen omleveret eller købesummen for det solgte krediteret Køber. Uanset hvilket leveringssted der måtte være aftalt i ordrebekræftelsen, vil en eventuel omlevering ske AB fabrik på en adresse i Danmark, jfr. i øvrigt betingelserne i pkt. 5.1.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING
9.1 For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
9.1.1 Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende ydelse eller vare, der forårsagede skaden/tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

9.1.2 Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
9.1.3 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Sælgers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Sælger. Sælger påtager sig intet ansvar som følge af Købers retsforhold over for tredjemand.
9.1.4 Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
9.1.5 Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår under korrekt anvendelse af produktet.

10. RETURVARER

10.1 Køber har ikke ret til at returnere varer og leverancer fra Sælger, medmindre dette forudgående og skriftligt er aftalt. Såfremt dette er aftalt, krediteres godkendte returvarer normalt med fradrag af 15 % af salgsprisen ekskl. moms ved franko- levering til Sælgers lager eller andet af Sælger anvist sted i Danmark.
10.2 Specialvarer, tilvirkede varer eller udstillingsvarer tages ikke retur.

11. PRODUKTANSVAR
11.1 For produktansvar hæfter Sælger og/eller er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at holde Sælger skadesløs i den udstrækning Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab som Sælger efter punkt 9 ikke er ansvarlig for over for Køber. Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
11.2 Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvens tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
11.3 Ansvarsbegrænsningerne i punkt 9 finder tilsvarende anvendelse for produktansvar, hvor andet ikke følger af Produktansvarslovens præceptive regler.

12. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
12.1 Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, disse udtrykkeligt er gengivet i ordren, eller der specifikt henvises til dem.
12.2 Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af Sælger solgt produkt måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er Sælger berettiget til at levere produktet med de(n) nu herefter gældende konstruktion og specifikationer m.v., såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.
12.3 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Sælgers ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
Såfremt Køber – for at kunne gennemføre projektet – har behov for tegninger og dokumentation, kan parterne forudgående skriftligt aftale, at Sælger udleverer tegninger og dokumentation, der er nødvendige for at sætte Køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen. Uden samtykke fra Sælger må denne information ikke anvendes til andet end det, der var formålet ved overdragelsen. Dog forlanger Sælger, at informationen forbliver fortrolig.
12.4 Sælger forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af Køber til Sælger udleverede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt til opfyldelsen af leverancen.

13. TVISTER
13.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal forelægges Retten i Herning under anvendelse af dansk ret.

Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.

 

Vers. 5.0; gældende fra 27.07.2023